Hacksaw Ridge | Kuro no Shoukanshi | Robert Sean LeonardRight side